2023.09.22.
SZEMÉLYES []
Kategóriák []
Adatvédelmi irányelv


ÉLŐ CHAT (legutóbbi 10 perc)
Itt lehet a portál használatával kapcsolatban kérdéseket feltenni egymásnak.
Adatvédelmi irányelvek

Az AWADA-HUNGARY 2000 Kft. (1031 Budapest, Huszti út 37. VII. em./67., a továbbiakban Aukciómánia), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú a regisztrált felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, a tagok információs önrendelkezési jogának biztosítása.
Az Aukciómánia kötelezettséget vállal, hogy a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Gondoskodik azok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket. Az összegyűjtött információkat a Felhasználó által kért szolgáltatások nyújtására használjuk.
A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat és szabványokat:
a) A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos jogszabályok:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, VII.–VIII. fejezet
1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról, 38–72. §, 3. sz. melléklet
2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 177–178. §
b) Titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról
43/1994.(III.29.) Korm. rend. a rejtjeltevékenységről
1978.évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (221–223., 274–278., 299–300., 303–306., 312–313. §)
c) Továbbá:
2000. évi C. törvény a számvitelről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
d) Hatályos szabványok:
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 2.1 (ISO 15408 1, 2, 3).
BS 7799 (brit szabvány).
MSZ ISO/IEC 15408 1, 2 , 3 Informatikai biztonsági szabvány.
MSZ ISO/IEC 17799 Informatikai biztonsági szabvány (A BS 7799-2: -2002 alapján)
COBIT3, Governance, Control and Audit for Information and Related Technology. IT Governance Institute, 2000 July.

A legfontosabb rendelkezéseket az érvényben lévő törvények alapján tájékoztató jelleggel közöljük

Alkotmány:
59.§(1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
2.§1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.§4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;
2.§6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.§7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.§8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.§9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.§10. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.§11. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.§12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.§13. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.§14. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.§15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.§16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
2.§17. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.§18. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
2.§19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2§21. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3.§(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
4.§ A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát (19. §) is, nem sérthetik.
5.§(1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
(3) Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.
6.§(2) Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
(3) Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
7.§(1) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
(2) Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

8.§(1) A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

9.§(2) Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha:
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
10.§(1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Számítógép-biztonság alatt szűkebb értelemben az adatok illetéktelenek hozzáférésétől való védelmét, elsősorban a titkosságot értik. Tágabb értelemben az alábbi hármast értjük rajta:

 1. titkosság és hozzáférési kontroll (access control);
 2. integritás (sértetlenség - integrity, pontosság - accuracy, hitelesség - authenticity);
 3. elérhetőség (availability);
 4. megbízhatóság (reliability), melyen a hardver, a szoftver s a szolgáltatások üzembiztonságát értjük, azaz, hogy rendszerünk azt és úgy végzi-e, amint az elvárható/elvárt, elfogadható karbantartási igény és meghibásodásszám mellett.

Az alábbi főbb veszélyforrások, támadási lehetőségek ellen a megfelelő védelmi szintet nyújtjuk:

 1. fizikai veszélyek;
 2. gondatlan (nem szándékos) károkozás;
 3. szándékos támadás (alkalmi rosszakarók, számítógép-betörők - crackerek, hackerek);
 4. programozott kórokozók (pl.: a számítógép-vírus);
 5. program és konfigurációs hibák, hardver hibák;
 6. házon belüli és házon kívüli támadók (insiders és outsiders).

Aukciómánia.hu szolgáltatás:
Az Aukciómánia szolgáltatásainak egyes részeit csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni. A regisztráció során meg kell adni a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, valamint meg lehet adni a cégnevet. Az adatok a kapcsolatfelvételt szolgálják.
Fenti adatok megadása után a rendszer e-mailben küldi el a hitelesítő hivatkozást, melyre kattintva folytatható a regisztráció. Meg kell adni a kívánt felhasználói nevet és jelszót. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak.
Az Aukciómánia e-mailben küldi el az aktiváló linket, amelyre kattintással lesz korlátozott jogosultságú felhasználó a tag. A teljes jogú felhasználóvá váláshoz 100HUF átutalása szükséges az aukciómánia bankszámlájára, melyet az ön készpénz egyenlegén a beérkezést követően jóváírunk. A megadott adatok ellenőrzésre kerülnek. Az ellenőrzés módszere összefoglalva: név és bankszámla adatok elektronikus úton, e-mail cím elektronikus üzenet küldésével, telefonszám a formátum ellenőrzésével.
A megadott adatokat módosítani lehet a felhasználói név-jelszó kombinációval belépve, a Személyes adatok menüben.
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy eredményes licit esetén a rendszer elérhetővé teszi az eladó név, e-mail cím, cím, telefonszám adatait a vevő részére, valamint a vevő e-mail cím, cím, telefonszám adatait az eladó részére. Az üzletfelek egymást nyilvánosan értékelhetik.
Felhasználóink regisztrációkor hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a felhasználónak lejárt tartozása van, a következő személyes adatait a szolgáltató továbbítsa az adósság behajtása céljából az Aukciómánia adósságkezelő partnere részére: adós neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, felhasználói neve, számla sorszáma, tartozás összege.

 Az online szolgáltatás ügyféllevelezései:
Amennyiben szolgáltatásunk igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Elérhetőség menüpontjában kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
Az Aukciómánia a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

Tartalom- és információmegosztás:
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.
Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek. Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:
Név: AWADA-HUNGARY 2000 Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Huszti út 37. VII. em. / 67.
Cégjegyzékszám: 01-09-943909
Adószám: 22795618-2-41

Jogorvoslati lehetőségek, az érintettek jogai:
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 1. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 2. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kéri

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
14.§(1) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles
(2) A személyes adatot törölni kell, ha:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
16/A.§(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Amennyiben az Aukciómánia adatkezelésével problémája van, kérjük, keressen meg minket a Kapcsolat menüponton keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Copyright ©2010 Aukciómánia. Minden jog fenntartva.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | ADATVÉDELMI IRÁNYELV
Betöltött oldalak 0.023503 másodperc