2023.09.22.
SZEMÉLYES []
Kategóriák []
Általános Szerződési Feltételek


ÉLŐ CHAT (legutóbbi 10 perc)
Itt lehet a portál használatával kapcsolatban kérdéseket feltenni egymásnak.
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az AWADA-HUNGARY 2000 Kft. (1031 Budapest, Huszti út 37. VII. em. 67., Cégjegyzékszám: 01-09-943909; a továbbiakban: Aukciómánia) által üzemeltetett http://www.aukciomania.hu/ oldal, valamint az aukciós szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Az Aukciómánia jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat.
1. Regisztráció
1.1 A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag akkor jogosult, ha:
a) Megadja a regisztrációhoz szükséges Ajánló felhasználónevét és e-mail címét,
b) Ön elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
c) Ön 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy
d) Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha
e) Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
Az Aukciómánia fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.
1.2 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. A felhasználói fiók nem átruházható, azt kizárólag a fiókot létrehozó, regisztráló személy használhatja. A regisztrációkor megadott személynév módosítására csak az Aukciómánia engedélyével van lehetőség. Ha az Aukciómánia azt észleli, hogy egy felhasználó több fiókot is fenntart vagy egy fiókot több személy is használ, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Aukciómánia tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, illetve ha egy fiók esetében feltételezhető, hogy azt több személy használja, az adott fiók használatát előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
1.3 Az Aukciómánia fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse. Az ellenőrzés ideje alatt az Aukciómánia jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.
1.4 Az Aukciómánia jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, amennyiben a regisztrációkor megadott felhasználónév trágár, obszcén kifejezéseket, illetve elérhetőséget tartalmaz.

2. Az Aukciómánia, mint Szolgáltató:
2/1. Az online aukciós piactér működtetését az Aukciómánia közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. Az Aukciómánia semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Az Aukciómánia nem vállal kötelezettséget az oldalon meghirdetett termékek ellenőrzéséért, nem felel azok valódiságáért, ill. a törvényi rendelkezésekben meghatározott megfelelősségéért.
2/2. Az Aukciómánia a Felhasználók között esetlegesen kialakuló, fennálló vitákba, tranzakciókba nem avatkozik bele, a meghiúsult vásárlások-eladások után nem támasztható semmilyen követelés, kártérítési igény az Aukciómánia felé.
2/3. Az oldalon jogellenes, jogszabályokba ütköző tartalom nem helyezhető el!
Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Aukciómánia által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Aukciómánia érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Aukciómánia jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Aukciómánia nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Aukciómániánál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
2/4. Amennyiben az Aukciómánia jogsértő tartalmat talál, vagy felhívják a figyelmét a közzétett tartalomra, figyelmeztetés nélkül eltávolíthatja azt.
2/5. Jelen szerződést mind az Aukciómánia, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Aukciómánia a Felhasználó részvételével zajlott utolsó aukció lezárását követően 30 nappal törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.
Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.
Az Aukciómánia kizárja az oldal használatából azokat a Felhasználókat, akik 3 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak az Aukciómániával szemben.

3. Díjak, díjazások:
3/1 Díjmentes szolgáltatások: ingyenes a regisztráció és a fiók fenntartása. A vevő nem tartozik az Aukciómánia felé díjfizetési kötelezettséggel, csak az eladó felé.
3/2. Díjköteles szolgáltatások: az Aukciómánia az általa meghatározott egyes szolgáltatásaiért díj felszámolására jogosult.
Az eladott termék vételárának 6%-os jutalékát az eladó fizeti az Aukciómánia részére, amelyről az Aukciómánia díjbekérő számlát állít ki, és elektronikus úton megküld az eladónak.
Egyéb díjköteles szolgáltatások:

További kategóriákban való megjelenés díja

100 Ft

Bekeretezés díja

100 Ft

Félkövér kiemelés díja

100 Ft

Kiemelés díja a termék kategóriájának oldalán

260 Ft

Kezdőlapon kiemelés díja

500 Ft

3/3 Díjazások:
A termék eladása után megkapott jutalékot az Aukciómánia az alábbiak szerint osztja szét, ill. írja jóvá:
1% -ot kap, aki ajánlotta az eladót
1% -ot kap, aki ajánlotta az eladó ajánlóját
1% -ot kap, aki ajánlotta az eladó ajánlójának az ajánlóját
1% -ot kap, aki ajánlotta az eladó ajánlójának az ajánlójának az ajánlóját
1%-ot kap az Aukciómánia
1% -ot a vásárló kap meg, utalvány formájában.
Ha az eladónak nincs meg mind a 4ajánlója, akkor ebben az esetben az eladó visszakap 1% -ot az eladási jutalékból, mint eladási bónuszt.
Az 1% akkor íródik jóvá a vásárló Aukciómánia utalvány egyenlegén, ha az adásvétel sikeres volt, és az eladó befizette a termék vételára után járó 6% értékesítési jutalékot. Az utalvány nem készpénz, hanem további vásárlási kedvezményt jelent az Aukciómánián.
Minden vásárláskor ellenőrzésre kerül az Aukciómánia utalvány egyenleg, és amennyiben azon van rendelkezésre álló összeg, a vásárlónak annyival kevesebbet kell fizetnie az eladó részére az adott termékért, tehát jelentős kedvezménnyel juthat hozzá. A fennmaradó vételár részlet a sikeres adásvételt követően, és a 6% értékesítési jutalék befizetése után automatikusan átvezetésre kerül a vevő Aukciómánia utalvány egyenlegéről az eladó Aukciómánia készpénz egyenlegére. Az utalvány egyenlegen a felhasznált tételek negatív értékekként szerepelnek.
Az Aukciómánia készpénz egyenleget csak azok az Aukciómánia jutalékok növelik, amelyek után a 6% eladási jutalékot az eladó már befizette.
Az Aukciómánia készpénz egyenleget a fizetendő eladási jutalékok és egyéb díjak csökkentik.
Amennyiben az Aukciómánia készpénz egyenleg (a saját befizetéseket nem számolva) eléri a 2.000.- Ft-ot, az átutalásra kerül a tag megadott bankszámlájára.
A negatív előjelű összegeket a felhasználónak kell befizetnie, a pozitív előjelűek a felhasználó részére kerülnek kifizetésre az Aukciómánia által. A felhasználótól érkező befizetések pozitív előjellel kerülnek be. Tehát negatív végösszeg esetén a felhasználónak kell befizetnie, pozitív esetén pedig az Aukciómániának kell a felhasználó részére átutalnia az összeget.

4. Díjfizetés menete:
4.1 A díjköteles szolgáltatások igénybe vételéről az Aukciómánia elektronikus számlát állít ki 15 napos fizetési határidővel, a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó számára. Amennyiben egy adott számlázási időszak alatt az igénybe vett szolgáltatások díja nem éri el az 500 Ft-ot, a díjak átkerülnek a következő számlázási időszakra. Ha egy adott számlázási időszakban az igénybe vett szolgáltatások díjai elérik, vagy meghaladják az 500 Ft-ot, az Aukciómánia a következő hónap 1. napján elektronikus számlát állít ki ezekről. A számlázási időszak egy adott naptári hónap első napjától az adott hónap utolsó napjáig tart. A számla kiegyenlítése banki átutalással lehetséges. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, a kiállítástól számított 15 napon belül az Üzemeltető fizetési felszólítást küld a felhasználónak. Ha a számla kiegyenlítése annak kiállításától számított 30 napon belül nem történik meg, a felhasználó fiókja felfüggesztésre kerül. Ha a felhasználó a tartozását a számla kiállításától számított 45 napon belül sem egyenlíti ki, az Üzemeltető a tartozást követeléskezelő partnere felé továbbítja.
4.2 Amennyiben az Aukciómánia készpénz egyenleg (a saját befizetéseket nem számolva) eléri a 2.000.- Ft-ot az átutalásra kerül a tag megadott bankszámlájára. (Átutalások havonta kétszer, 1.-jén és 15.-én történnek.)

4.3 A jutalékok kifizetése a jelenleg hatályos adózási törvényeknek megfelelően, az alkalmi munkaviszonyra érvényes adózási szabályok alapján történik. Így a jutalékokból az Aukciómánia személyi jövedelemadó előleget von le.
Amennyiben a Felhasználó cég vagy vállalkozó, és a jutalék összegéről számlát állít ki az Aukciómánia részére „közvetítési szolgáltatás” jogcímen, akkor a jutalék teljes összege kifizetésre kerül, adólevonás nélkül.

5. Aukció indítása, termék feltöltése, eladása, felhasználói kötelezettségek:
5.1 A termék áruba bocsátása csak a termék tulajdonosa által lehetséges, ha regisztrált felhasználó.
5.2 Az eladók eladásra vonatkozó ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, és az aukció lezárásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a sikeres aukció végeztével az eladó köteles a terméket az aukció nyertesének eladni.
5.3 Az oldalon feltüntetett árak minden esetben (termék adatlap, díjszabások) bruttó árak.
A szállítási határidő nem lehet több mint 90 nap. Az eladó kötelezettséget vállal a szállítási határidő pontos betartására. Amennyiben egy eladó több alkalommal nem teljesíti a vállalt szállítási határidőt, felhasználói fiókja felfüggesztésre kerülhet. Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
5.4 Minden egyes aukciót maximum csak a rá legjellemzőbb kettő kategóriában lehet meghirdetni. Egy adott termék csak egy aukció keretén belül hirdethető meg. A téves kategóriában meghirdetett aukciókat az Aukciómánia a megfelelő kategóriába helyezheti át. Amennyiben egy Felhasználó rendszeresen ugyanazt a terméket több mint kettő kategóriában hirdeti meg, Aukciómánia törölheti a kérdéses aukciókat.
Az Aukciómánia jogosult megszüntetni, ill. felfüggeszteni a Felhasználó hozzáférését, amennyiben önlicittel, vagy megbízottjának közreműködésével a termék magasabb áron való eladását mozdítja elő.
A termékek adatlapján tilos elhelyezni direkt elérhetőségeket (telefonszám, e-mail cím, weblap és/vagy blog cím, stb.), ill. utalni annak megszerzésére. Az Aukciómánia jogosult ezek eltávolítására.
5.5 Az aukció leírásában csak és kizárólag olyan weboldalra mutató linket lehet elhelyezni, amely a gyártó által üzemeltetett honlapon vagy egyéb, hivatalos illetve megbízható weboldalon található termékismertetőt tartalmaz. A belinkelt weboldal kizárólag a termékkel kapcsolatos információt tartalmazhat. Tilos olyan weboldalra mutató linket elhelyezni, amely nem a meghirdetett termékkel kapcsolatos. Kifejezetten tilos az eladó saját weboldalára mutató linket elhelyezni, különösképp, ha a belinkelt oldalon vásárlási lehetőség is szerepel. Kivételt képez az az eset, amikor az eladó maga a gyártó - ekkor is csak a termék oldalára mutató link helyezhető el.
Nem hirdethető meg olyan aukció, amely csak arra szolgál, hogy az eladó egyéb, az Aukciómánián futó aukcióit vagy egyéb termékeit, szolgáltatásait hirdesse.

6. Az aukció érvényessége

6.1 Az aukció az azt kezdeményező Felhasználó által előre meghatározott ideig tart (de legalább 1 és legfeljebb 60 napig) és a Szolgáltatás órája szerinti lejártakor fejeződik be. Az Aukciómánia jogosult az aukciók elérhetetlensége esetén azok futamidejét meghosszabbítani.
6.2 Az aukció érvényességi ideje alatt lehetőség van arra, hogy a termék iránt érdeklődő felhasználók kérdéseket tegyenek fel az eladónak az aukció oldalán található "Kérdezzen az eladótól" linkre kattintva. Itt csak és kizárólag a termék állapotával, tulajdonságaival, valamint a megadott fizetési és szállítási feltételekkel kapcsolatban tehető fel kérdés, illetve az eladó válaszai is csak ezekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhatnak. Nem megengedett a hozzászólásokon keresztül történő direkt kapcsolatfelvétel, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, weblap és/vagy blog cím, stb.) megadása. Szintén nem megengedett, ha a felhasználók a termékfórumon egyeznek meg a termék megvásárlásáról, anélkül, hogy az aukción licitálás történne. Különösen tilos olyan megállapodás, amely értelmében nem az adott aukción történik meg a licitálás, hanem valamelyik fél a kapcsolatfelvétel céljából másik aukciót indít, és ott történik az ajánlattétel.
6.3 A terméket minden esetben az aukció zárásakor érvényes legmagasabb licit összegéért (plusz az előre meghatározott szállítási költség-ért) kell az eladónak értékesítenie. Az aukcióhoz tartozó "Kérdezzen az eladótól" fórumon a termék árával kapcsolatosan egyezkedni, alkudozni kizárólag akkor lehetséges, ha az adott termékre még nem érkezett licit, és megállapodás esetén az aukció a kialkudott feltételekkel, a megállapodás szerinti áron zárul. Amennyiben nem így történik, és az eladó indokolatlanul egy vagy több licitet töröl, illetve alacsonyabb értéken indítja el az aukciót az érdeklődőnek, az jutalékcsalásnak minősül. Jutalékcsalás esetén az Aukciómánia jogosult az érintett, szabálytalanul eljáró Felhasználó hozzáférésének azonnali felfüggesztésére.
Az aukciók akkor tekinthetők lezárultnak, amikor a Szolgáltatás e-mail üzenet formájában értesíti az aukción részt vevőket az aukció befejezéséről.
6.4 Az aukciomania.com oldalon, sikeres aukció esetén a vevőnek az eladó által meghatározott módon kell kiegyenlítenie a termék vételárát, illetve postai vagy futárszolgálattal történő szállítás esetén a vételáron felül a szállítás díját. Az aukció lezárását követően, miután az eladó és a vevő megkapták egymás elérhetőségeit, megállapodhatnak más fizetési formában, esetleg cserében, más termék beszámításában is. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha mindkét fél egyetért, ellenkező esetben az aukción meghatározott fizetési módokat kell alkalmazni. Amíg az aukció fut, a felhasználók nem állapodhatnak meg cserében, erre vonatkozó információ nem tüntethető fel sem az aukció leírásában, sem az aukcióhoz kapcsolódó "Kérdezzen az eladótól” lapon.

6.5 Az aukció lezárását követően a vevőnek két hét áll rendelkezésére, hogy vételi ajánlatát teljesítse, azaz, megvásárolja az aukción meghirdetett terméket, szolgáltatást. Az eladónak lehetősége van arra, hogy a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa. Ha a vevő az eladó megkeresésére nem reagál, illetve az aukció zárásától számított két héten belül nem vásárolja meg a terméket, az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

7. Kapcsolatfelvétel
7.1 Az aukció végén az eladó és az aukció nyertese felvehetik egymással a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt érdemes minél hamarabb megtenni, de legkésőbb az aukció lezárása után 5 nappal kapcsolatba kell lépni az aukciós partnerrel a tranzakció lebonyolítása érdekében.
7.2 A tranzakció lebonyolítása - vagy ennek hiánya - után az aukciós partnerek értékelik egymást aszerint, hogy a tranzakció sikeres volt vagy sem. Az értékelés csillagokkal (pontszámokkal) történik, melyek értéke lehet:
5 - teljesen elégedett
4 - elégedett
3 - semleges
2 - elégedetlen
1 - teljesen elégedetlen
Továbbá az aukciós partnerek rendelkezésére áll a részletes értékelés, ahol pár mondatban összefoglalhatják tapasztalataikat, véleményüket a másik aukciós partnerrel kapcsolatban. A részletes értékelés szövegében ügyelni kell a tárgyilagosságra, kerülni kell az indulatos megnyilvánulásokat.
7.3 Ezen kívül mindenképpen meg kell jelölni egyértelműen, hogy az adott tranzakció létrejött-e vagy sem. „Nem jött létre” megjelölést csak akkor szabad adni, ha a tranzakció valamilyen okból kifolyólag végleg meghiúsult. Azok az eladók, akik rendszeresen „Nem jött létre” megjelölést alkalmaznak aukcióik értékelése során, fokozott ellenőrzésben részesülhetnek az aukció létrejöttét illetően. Amennyiben a vizsgálat jutalékcsalást derít ki, a felhasználói fiók azonnali megszüntetésre kerül.

A különböző aukciós partnerektől származó értékelések után a felhasználó pontokat kap:
5 - teljesen elégedett = 2 pont
4 - elégedett = 1 pont
3 - semleges = 0 pont
2 - elégedetlen = -1 pont
1 - teljesen elégedetlen = -2 pont
Amennyiben egy felhasználó értékeléseiből származó pontszám eléri a -3-at, a felhasználó fiókja automatikusan felfüggesztésre kerül.

Copyright ©2010 Aukciómánia. Minden jog fenntartva.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | ADATVÉDELMI IRÁNYELV
Betöltött oldalak 0.017400 másodperc